Na osnovu čl. 10. i čl.11.  Zakona o udruženjima Republike Srbije, (“Službeni list RS”, br., 51/09), osnivačka Skupština Udruženja Građanska platforma, na sednici održanoj dana 17.04.2017.godine u Beogradu, donela je

 

S T A T U T

 

UDRUŽENJA GRAĐANSKA PLATFORMA

 

I  OPŠTE ODREDBE

 

Član 1

 

Udruženje je osnovano Odlukom o osnivanju donesenoj na sednici osnivačke Skupštine Udruženja Građanska platforma (u daljem tekstu: Udruženje), dana 17.04.2017. godine u  Beogradu u skladu sa Zakonom o udruženjima Republike Srbije (u daljem tekstu: Zakon).

 

Član 2

 

U skladu sa članom 12. Zakona ovim statutom propisuje se sledeće:

 • puni i skraćeni naziv, sedište i adresa Udruženja;
 • ciljevi i delatnosti;
 • postupak za primanje i isključivanje članova, kao i oblike članstva;
 • organi udruženja, postupak i način na koji se biraju, ovlašćenja koja imaju, kvorum  i pravila glasanja, trajanje mandata, lice ovlašćeno da sazove skupštinu, uslovi i način raspuštanja odnosno prestanka rada;
 • postupak za izmene i dopune statuta, ovlašćenja i donošenje drugih opštih akata Udruženja;
 • javnost rada;
 • pravila za ostvarivanje, korišćenje i raspolaganje sredstvima Udruženja, kao i organ koji je ovlašćen za nadzor nad korišćenjem tih sredstava;
 • podnošenje izveštaja o finansijskom poslovanju i radu Udruženja;
 • opis oblika  i sadržaja pečata i znaka Udruženja;
 • zastupanje Udruženja;
 • uslovi i postupak spajanja, razdvajanja, transformacije ili raspuštanja, odnosno prestanka rada Udruženja, uključujući bilo kakav poseban kvorum ili pravila kvalifikovane većine i postupak glasanja;
 • postupak za raspolaganje preostalom imovinom ili drugim sredstvima, u slučaju raspuštanja  ili prestanka rada Udruženja;
 • ostala pitanja u vezi rada i delovanja udruženja u  skladu sa Zakonom i ovim statutom.

 

Član 3

 

Udruženje je dobrovoljna, nevladina, neprofitna organizacija osnovana radi ostvarivanja interesa i ciljeva članova Udruženja.

 

Udruženje stiče svojstvo pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima danom upisa u registar Agencije za privredne registre.

 

Član 4

 

Udruženje deluje na celom području Republike Srbije.

 

II  NAZIV, SEDIŠTE I PODRUČJE DELOVANJA

 

Član 5

 

Naziv Udruženja je:

 

Građanska platforma

 

Član 6

 

Sedište Udruženja je: Beograd, ulica Nehruova 115/7.

 

Član 7

 

Udruženje može promeniti naziv, sedište i znak Udruženja, o čemu odluku donosi  Skupština Udruženja u skladu sa zakonom i ovim statutom.

 

III   CILJEVI I DELATNOSTI

 

Član 8

 

Ciljevi i delatnost Udruženja su:

 

Glavni cilj Udruženja je stvaranje demokratske, uređene i moderne države, zasnovane na vladavini prava, društvenoj odgovornosti, kao i punom poštovanju i zaštiti ljudskih i manjinskih prava.

 

U funkciji ostvarenja ovog glavnog cilja, zalažemo se i za ostvarenje sledećih posebnih ciljeva:

 

 1. Postizanje ravnoteže između individualnih sloboda, koje čine osnovu modernog, demokratskog društva, i ostvarenja društvene pravde;
 2. Razvoj tržišne ekonomije na principima održivog razvoja, koja zajedno sa građanskim i političkim pravima i slobodama, predstavlja izvor blagostanja i napretka društva, uz legitimnu ulogu države u rešavanju i regulisanju važnih društvenih pitanja poput zdravstvene zaštite, obrazovanja, kulture i zaštite kulturne baštine, kao i smanjenja siromaštva, odnosno u ostvarivanju principa društvene pravde;
 3. Javnost politike koja podrazumeva reformu javnog sektora na principima transparentnosti i meritokratije;
 4. Obnova temeljnih demokratskih vrednosti u svim oblastima društvenog života;
 5. Stvaranje nove političke kulture i demokratske obnove političke scene zasnovane na principu međusobnog uvažavanja, tolerancije i stručnosti, uključivanjem u politički život većeg broja ljudi od profesionalnog i ličnog integriteta;
 6.         Obrazovanje građana, pre svega mladih, koje podrazumeva sticanje znanja i veština zasnovanih na demokratskim vrednostima, neophodnih za stvaranje odgovornih pripadnika društva;
 7. Decentralizacija i dekoncentracija vlasti kao osnov razvoja demokratskog, slobodnog i otvorenog društva;
 8. Podrška slobodnim i odgovornim medijima;
 9.         Unapređenje položaja ugroženih društvenih grupa i jačanje koncepta društvene odgovornosti.

 

Radi ostvarivanja prethodno navedenih ciljeva, Udruženje obavlja sledeće delatnosti:

 

 • organizovanje samostalno, ili sa drugim subjektima, seminara, treninga, radionica, predavanja, prezentacija, okruglih stolova, debata, tribina, izložbi, koncerata, festivala, i ostalih kulturnih i humanitarnih događaja, radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
 • promovisanje i izdavanje istraživanja, dokumenata, brošura, knjiga, biltena, internet stranica i portala koja koriste ostvarenju ciljeva i delatnosti Udruženja, a sve u skladu sa zakonom i važećim propisima;
 • učešće u projektima planiranja aktivnosti i razvoja civilnog sektora i jačanja saradnje sa udruženjima građana i organizacijama koja dele slične ciljeve I vrednosti;
 • izrada i implementacija projekata iz oblasti kulture i obrazovanja;
 • rad na jačanju znanja, kapaciteta i veština, pre svega, mladih ljudi u skladu sa ciljevima Udruženja, što uključuje i podršku razvoju inovativnih, kreativnih i umetničkih veština mladih ljudi kroz učešće u projektima iz različitih grana nauke i umetnosti, kao isprovođenje projekata iz oblasti informatičkog obrazovanja;
 • učešće i podrška sprovođenju programa zaštite životne sredine i povećanja energetske efikasnosti;
 • aktivno učešće na donošenju Plana razvoja Republike Srbije kao Prostornog plana Republike Srbije na Zakonom predviđenom Javnom uvidu u iste;
 • saradnja sa nadležnim organima i organizacijama u Republici Srbiji  radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
 • saradnja sa međunarodnim organizacijama i institucijama radi ostvarivanja ciljeva Udruženja.

 

Član 9

 

IV OBLAST OSTVARIVANJA CILJEVA UDRUŽENJA:

 

Udruženje ostvaruje svoje cijeve u oblasti unutrašnje i spoljne politike, vladavine prava, ljudskih i manjinskih prava, ekonomije, obrazovanja, kulture, umetnosti, medija, informatičkog društva, zaštite društveno ugroženih grupa, održivog razvoja, zaštite životne sredine i energetske efikasnosti.

 

Član 10

 

Udruženje može obavljati privredne delatnosti koje su neposredno povezane sa ciljevima Udruženja iz člana 8. ovog statuta (izdavanje brošura, knjiga, biltena, web stranica, portal, video materijala i ostalih izdanja koja koriste ostvarenju ciljeva i delatnosti  Udruženja a sve u skladu sa zakonom).

Sredstva stečena obavljanjem privredne delatnosti biće korišćena isključivo za sprovođenje aktivnosti Udruženja.

Udruženje može, za delatnosti koje nisu neposredno povezane sa ciljevima iz člana 8. ovog statuta osnovati posebno pravno lice u skladu sa Zakonom.

 

                                                     Član 11

 

Udruženje može imati svoja povereništva, lokalne odbore ili druge organizacione oblike izvan sedišta Udruženja na celoj teritoriji Republike Srbije, koje nemaju svojstvo pravnog lica.

Odluku o otvaranju povereništva, lokalnih odbora ili drugih organizacionih oblika izvan sedišta Udruženja donosi Predsedništvo.

 

V    ČLANSTVO  U UDRUŽENJU

 

Član 12

 

Osnivači Udruženja su ujedno i članovi Predsedništva, kao i Skupštine, koji svojstvo člana udruženja stiču danom upisa u Registar udruženja.

Članovi Udruženja mogu postati državljani Republike Srbije koji prihvate Statut i ciljeve Udruženja.

Članovi udruženja mogu biti i strani državljani koji imaju boravište u Republici Srbiji, pod uslovima, ako prihvate statut i ciljeve Udruženja, i to potvrđuju potpisivanjem pristupnice.

Članovi Udruženja mogu postati i pravna lica registrovana u Republici Srbiji, ako prihvate Statut i ciljeve Udruženja, a koja učestvuju u radu Udruženja preko svojih delegiranih predstavnika.

                                                    

Član 13

 

Članovi Udruženja obavezni su plaćati godišnju članarinu, ako Skupština ne utvrdi drugačije.

Visinu i način plaćanja članarine utvrđuje Skupština posebnom odlukom.

.

 

Član 14

 

O prijemu u članstvo odlučuje Skupština.

 

Članovi Udruženja mogu biti:

 • Punopravni članovi;
 • Pridruženi članovi;
 • Počasni članovi.

 

Član 15

 

Punopravni članovi Udruženja su lica iz člana 12 ovog statuta, koja su stekla svojstvo člana Udruženja.

Pridruženi član može biti fizičko ili pravno lice koja stručno, finansijski, ili na neki drugi način, pomaže Udruženje.

Počasni član može postati fizičko ili pravno lice koja pokaže značajne rezultate u promociji ciljeva i delatnosti Udruženja.

Za stupanje u članstvo podnosi se pristupnica na propisanom obrascu.

Primljeni član se upisuje u evidenciju članstva.

Osnivači imaju pravo na nultu pristupnicu, odnosno člansku kartu sa brojem nula.

 

Prestanak  članstva

 

Član 16

Članstvo u Udruženju prestaje:

 1. na vlastiti zahtev, potpisivanjem izjave o istupanju iz Udruženja.
 2. isključenjem u slučaju delovanja u suprotnosti sa ciljevima i Statutom Udruženja.
 3. smrću člana  
 4. prestankom svojstva pravnog lica.

 

Član 17

 

Svaki član Udruženja može slobodno istupiti iz članstva.

Sa odlukom člana Udruženja o istupanju iz članstva, upoznaje se Predsednik Udruženja, nakon čega se vrši evidentiranje istupanja.

 

Član 18

 

Isključenje iz članstva se vrši u slučaju kada član Udruženja povredi odredbe ovog Statuta ili drugih pravila Udruženja ili ako deluje protivno ciljevima i interesima Udruženja.

Odluku o prestanku svojstva člana udruženja donosi Predsedništvo Udruženja, natpolovičnom većinom glasova.

Lice koje je nezadovoljno odlukom iz prethodnog stava, može podneti žalbu Skupštini

Udruženja u roku od 15 dana od dana prijema odluke.

Skupština razmatra žalbu iz prethodnog stava na prvoj narednoj sednici i na istoj donosi konačnu odluku.

 

VI   PRAVA, DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI ČLANOVA

 

Član 19

 

Prava članova Udruženja su:

 1. da biraju organe Udruženja i da u njih budu birani,
 2. da daju predloge, mišljenja i sugestije,
 3. da prate rad Udruženja i pokreću inicijative za rešavanje pitanja od interesa za Udruženje,
 4. da budu redovno informisani o radu i rezultatima rada,
 5. da u zaštiti svojih prava koriste pomoć Udruženja,
 6. da izvršavaju poslove i obaveze poverene od strane organa Udruženja,
 7. da predstavljaju udruženje kad im organi Udruženja to povere.

 

Član 20

 

Dužnosti članova Udruženja su:

 1. da učestvuju u aktivnostima Udruženja,
 2. da savesno i odgovorno izvršavaju poverene poslove i zadatke u vezi sa radom i aktivnostima Udruženja,
 3. da propagiraju delatnost Udruženja, a posebno značaj njenih programskih ciljeva,
 4. da redovno izvršavaju preuzete obaveze prema Udruženju i provode odluke, stavove i zaključke organa Udruženja,
 5. da uredno i na vreme izmiruju članarinu u skladu sa odlukom Skupštine iz člana 26 ovog statuta.
 6. da se pridržavaju odredaba ovog Statuta.
 7. da informišu organe udruženja o eventualnom neprimerenom radu drugih članova Udruženja a tiču se Udruženja.

 

Oblici odgovornosti članova će se definisati posebnim Pravilnikom koji donosi Skupština Udruženja.

 

VII    ORGANI UDRUŽENJA

 

Član 21

 

Organi udruženja su:

 

 1. Skupština;
 2. Predsednik skupštine;
 3. Predsedništvo;
 4. Predsednik i Zamenik Predsednika.

 

Član 22

 

Skupština i Predsednik Skupštine

 

Skupština je organ upravljanja Udruženja, koju čine svi članovi, s jednakim pravom glasa.

Radom Skupštine rukovodi Predsednik Skupštine, koji je ujedno i Predsednik Udruženja, i kojeg bira i razrešava Skupština.

 

Mandat Predsednika Skupštine traje četiri godine sa mogućnosti reizbora.

 

      Član 23

 

Predsednik Skupštine, može biti razrešen dužnosti pre isteka mandata iz člana 22.stav 3.ovog statute, i to:

 • na sopstveni zahtev;
 • ako pravilno ne obavlja poslove i zadatke Predsednika Skupštine;
 • u drugim slučajevima predviđenim Zakonom i ovim Statutom.

 

Inicijativu za razrešenje Predsednika Skupštine, odnosno Predsednika Udruženjam može dati 1/3 članova Skupštine.

 

Član 24.

 

Skupština Udruženja može biti:

 • redovna
 • vanredna
 • svečana

 

Redovna skupština se sastaje po potrebi, a najmanje jednom u toku kalendarske godine i ima za cilj kontrolu rada putem razmatranja godišnjeg izveštaja o radu Udruženja.

 

Vanredna skupština saziva se izuzetno, u slučaju nepredviđenih teškoća u radu, poremećaja međuljudskih odnosa u organizaciji ili drugih okolnosti koje utiču na vitalne interese Udruženja.

Način rada Skupštine bliže se utvrđuje Poslovnikom o radu Skupštine Udruženja.

Svečana skupština se sastaje radi obeležavanja prilika od posebnog značaja za rad Udruženja.

 

Član 25.

 

Skupštinu saziva Predsednik Skupštine najkasnije 15 dana pre njenog održavanja.

Predsednik Skupštine je dužan sazvati Skupštinu i u slučaju kada to zahteva najmanje 1/3 članova Skupštine.

 

Član 26

 

Radom sednice Skupštine rukovodi Predsednik Skupštine.

Skupština bira zapisničara na početku rada sednice koji vodi zapisnik.

Zapisnik mora da odražava bitan tok rada i suštinu svih odluka i stavova.

 

Predsednik Skupštine se:

 • stara o organizovanju Skupštine i saziva njene sednice;
 • predlaže dnevni red sednice;
 • predsedava sednicama Skupštine;
 • potpisuje akte donesene na Skupštini;
 • stara se o izvršenju odluka, zaključaka i drugih akata Skupštine;
 • vrši i druge poslove koje mu odredi Skupština u skladu sa Zakonom i ovim statutom.

 

Član 27

 

Skupština radi i odlučuje u skladu sa Statutom i Poslovnikom o radu. Kvorum za rad Skupštine je natpolovična većina svih članova Skupštine Udruženja.

Skupština punovažno odlučuje natpolovičnom većinom prisutnih članova Skupštine Udruženja, ukoliko ovim statutom nije drugačije određeno, odnosno da je za određena pitanja potrebna kvalifikovana većina.

Glasanje na sednici je javno, izuzev ukoliko Skupština na samoj sednici ne utvrdi drugačije.

 

Član 28

 

Skupština u svojoj nadležnosti donosi:

 • odluku o udruživanju u saveze i asocijacije u zemlji i inostranstvu
 • statut  Udruženja, njegove izmene i dopune i druga opšta akta određena Statutom,
 • odlučuje o pripajanju, razdvajanju, transformaciji i prestanku rada Udruženja, kao i o  drugim statusnim promenama Udruženja;
 • donosi poslovnik o radu Skupštine;
 • bira Predsednika Skupštine, Predsednika Udruženja i Zamenika Predsednika Udruženja;
 • usvaja godišnji program i plan rada Udruženja;
 • usvaja izveštaje o radu i finasijski izveštaj koji je pripremio Predsednik Udruženja;
 • donosi odluku o visini i načinu plaćanja članarine;
 • donosi odluku o ovlaštenim licima za zastupanje i predstavljanje Udruženja;
 • usvaja završni račun;
 • daje autentično tumačenje ovoga Statuta;
 • deluje kao drugostepeno telo u žalbenom postupku;
 • donosi odluku o prestanku rada Udruženja;
 • razmatra i usvaja izveštaje o radu Udruženja, koje podnosi Predsednik Udruženja;
 • donosi odluku o obrazovanju komisija i radnih tela Udruženja;
 • donosi odluku o znaku Udruženja,
 • odlučuje o  proglašenju počasnih  članova Udruženja;
 • donosi odluku o promeni naziva, sedišta i znaka Udruženja;
 • obavlja  druge poslove koji nisu stavljeni u nadležnost drugih organa Udruženja.

 

Predsedništvo

 

Član 29

 

Poslovima i aktivnostima Udruženja upravlja Predsedništvo, na čijem čelu su Predsednik i Zamenik Predsednika Udruženja, koje imenuje i razrešava Skupština, u skladu sa ovim statutom.

Mandat Predsedništva, kao i Predsednika i Zamenika Predsednika Udruženja, jeste četiri godine, sa mogućnošću reizbora.

 

Član 30

 

Prvi sastav Predsedništva čine Osnivači Udruženja. Sastav Predsedništva se može proširiti poverenicima koji oforme aktivan lokalni odbor Udruženja koji će brojati najmanje 7 članova. O ovom pitanju Predsedništvo odlučuje dvotrećinskom većinom članova.

Činom prijema u Predsedništvo, poverenik postaje Predsednik lokalnog odbora. Trajanje njihovog mandata oročeno je mandatom Predsedništva.

Lokalni odbor natpolovičnom većinom svih članova može da zahteva smenu Predsednika lokalnog odbora, odnosno promenu predstavnika u Predsedništvu. O ovom pitanju Predsedništvo odlučuje dvotrećinskom većinom članova.

 

Član 31

 

Predsedništvo radi i odlučuje u skladu sa Statutom i Poslovnikom o radu. Kvorum za rad Predsedništva je natpolovična većina svih članova Predsedništva Udruženja. Predsedništvo punovažno odlučuje natpolovičnom većinom prisutnih članova, osim o pitanju izmene sastava Predsedništva.

 

Predsednik i Zamenik Predsednika Udruženja

 

Član 32

 

Predsednik i Zamenik Predsednika Udruženja su za svoj rad odgovorni Skupštini, bez čijeg odobrenja se ne mogu donositi odluke u skladu sa zakonskim propisima, ovim statutom i drugim aktima udruženja.

 

Član 33

 

Predsednik i Zamenik Predsednika Udruženja imaju sledeća prava, dužnosti i odgovornosti:

 • zastupaju  i predstavljaju  Udruženje u pravnom prometu;
 • sprovode politiku i druge odluke koje su doneli Predsedništvo i Skupština;
 • naredbodavci su u izvršenju finansijskog plana;
 • vode poslovanje i donose odluke u okviru programa rada i planova razvoja Udruženja;
 • određuju izvršne planove i radne zadatke;
 • odgovorni su  za zakonitost i poslovanje Udruženja;
 • pripremaju  i predlažu donošenje svih akata iz nadležnosti Skupštine Udruženja;
 • donose opšta akta, izuzev onih koji su u izričitoj nadležnosti Skupštine;
 • prate realizaciju finasijskog plana Udruženja;
 • izvršavaju odluke Skupštine;
 • raspolažu imovinom Udruženja
 • imaju i druga prava i obaveze utvrđene zakonom, opštim aktima Udruženja, i koje im stavi u nadležnost Skupština Udruženja.

 

Član 34

 

Predsednik i Zamenik Predsednika Udruženja mogu biti razrešeni dužnosti pre isteka vremena na koje su naimenovani i to:

 • na sopstveni zahtev;
 • ako pravilno ne obavljaju  poslove i zadatke Predsednika i Zamenika Predsednika Udruženja;
 • u drugim slučajevima predviđenim Zakonom i ovim Statutom.

 

Inicijativu za razrešenje Predsednika i Zamenika Predsednika Udruženja može dati 1/3 članova Skupštine.

Predsednik i Zamenik Predsednika Udruženja su ovlašćeni da donose odluke po svim pitanjima koja se odnose na tekuću aktivnost Udruženja, izuzev pitanja koja spadaju u isključivu nadležnost Skupštine.

 

VIII  KOMISIJE I RADNA TELA

 

Član 35

 

Radi svestranog razmatranja i odlučivanja o pojedinim pitanjima iz delokruga delatnosti udruženja, Skupština Udruženja može obrazovati stalne ili privremene komisije, odbore i savete.

Sastav i delokrug komisija, odbora i saveta se utvrđuje odlukom Skupštine Udruženja.

 

IX   PRIHODI I IMOVINA

 

Član 36

 

Prihodi Udruženja su:

 • članarine,
 • dobrovoljni prilozi i pokloni fizičkih i pravnih lica, kako stranih, tako i domaćih u gotovini, uslugama ili imovini bilo koje vrste,
 • prihodi od kamata, dividendi, dobiti od kapitala, zakupnina, honorara i sličnih izvora pasivnih prihoda,
 • prihod stečen kroz ostvarivanje ciljeva i aktivnosti Udruženja,
 • iz drugih zakonom dozvoljenih izvora.

 

Član 37

 

Ostvarivanje, korišćenje i raspolaganje sredstvima Udruženje utvrđuje se finansijskim planom kojeg donosi Skupština napredlog Predsednika i Zamenika Predsednika Udruženja.

O korišćenju sredstava, u skladu sa finansijskim planom odlučuje Predsednik i Zamenik Predsednika Udruženja uz odobrenje Predsedništva.

 

Član 38

 

Nadzor nad korišćenjem sredstava vrši Skupština Udruženja.

Skupština je nadležna za kontrolu svih dokumenata, koji se odnose na finansijsko poslovanje, posebno završnih finansijskih izveštaja.

Dokumenta iz prethodnog stava Skupština razmatra na redovnoj godišnjoj, a ako je potrebno i vanrednoj sednici Skupštine, te iste podnosi nadležnim organima u skladu sa Zakonom i drugim propisima i ovim Statutom.

 

X OBLIK SADRŽAJA  PEČATA, ŠTAMBILJA I ZNAKA UDRUŽENJA

 

Član 39

 

Pečat Udruženja je okruglog oblika prečnika 30 mm. u kojem je u gornjem rubu upisan naziv, a u sredini je sedište Beograd i znak Udruženja. Pečat je na ćiriličnom pismu i upotrebljava se u pravnom saobraćaju u obliku u kom je upisan u registar.

 

Udruženje može imati više pečata, s tim što svaki mora biti numerisan brojevima.

O čuvanju i upotrebi pečata stara se Predsednik Udruženja.

 

Član 40

 

Udruženje može imati štambilj, koji je pravougaonog oblika, dimenzija 50×25 mm i sadrži puni naziv Udruženja kao i prostor za upisivanje broja predmeta i datum zavođenja akta u delovodni protokol.

 

Član 41

 

Udruženje ima svoj znak

Znak je crvene, plave i bele boje, i sastoji se od latiničnih slova G i P, razdvojenih trodelnom izlomljenom crtom bele boje, u zatvorenom krugu.

 

XI  ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

 

Član 42

 

Udruženje predstavljaju i zastupaju u pravnom prometu Predsednik udruženja i Zamenik Predsednika Udruženja, u okviru ovlašćenja utvrđenim ovim statutom i Zakonom.

 

Član 43

 

U postupcima u kojima Udruženje učestvuje kao stranka radi ostvarivanja svojih prava, dužnosti i odgovornosti pred nadležnim organima, Predsednik Udruženja može dati pisanu punomoć advokatu za zastupanje ili drugoj stručnoj osobi.

 

XII  JAVNOST RADA

 

Član 44

 

Rad Udruženja je javan.Javnost rada ostvaruje se neposrednim informisanjem i putem sredstava javnog informisanja za značajnije aktivnosti.

Svim članovima omogućiće se uvid u obavljanje aktivnosti na svim područjima na kojima deluje ovo Udruženje, kao i planiranje daljnjih aktivnosti.

 

Član 45

 

Članovi Udruženja moraju biti redovno informisani o radu Udruženja. Za javnost rada odgovoran je Predsednik.

 

XIII POSTUPAK ZA IZMENU I DOPUNU STATUTA

 

Član 46

 

Skupština je nadležna za donošenje Statuta, izmene i dopune Statuta i drugih opštih akata određenih Statutom.

Izmene i dopune Statuta Udruženja usvaja Skupština, dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova.

Inicijativu za izmene i dopune Statuta može podneti 1/3 članova Udruženja.

Inicijativu se upućuje Predsedniku Udruženja koji priprema tekst nacrta za izmene i dopune statuta.

 

Član 47

 

Udruženje može pored Statuta imati i druga opšta akta.

Organi Udruženja donose opšta akta Udruženja: pravilnike, poslovnike i odluke koji moraju biti u saglasnosti sa Zakonom, važećim propisima i ovim Statutom.

 

XIV PRIPAJANJE, RAZDVAJANJE, TRANSFORMISANJE I PRESTANAK RADA UDRUŽENJA

 

Član 48

 

Udruženje se može spojiti, razdvojiti, ili transformisati samo u drugo udruženje ili fondaciju u skladu sa Zakonom.

Odluku iz prethodnog stava donosi Skupština dvotrećinskom većinom svih članova Skupštine Udruženja.

Ovom odlukom reguliše se naročito: naziv, sedište, delatnost, podela imovine, prava i obaveze kao i druga pitanja u vezi statusnih promena udruženja.                                                    

 

Član 49

 

Udruženje može prestati sa radom dobrovoljno na osnovu odluke Skupštine ili po sili zakona.

Inicijativu za prestanak rada Udruženja može dati 1/3 članova Udruženja, u slučaju:

 • ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena za održavanje Skupštine utvrđenog ovim statutom, a Skupština Udruženja nije održana,
 • da se broj članova Udruženja smanji ispod broja tri.

 

Odluku o dobrovoljnom prestanku rada donosi Skupština udruženja dvotrećinskom većinom svih članova Skupštine Udruženja.

Istovremeno Skupština donosi plan likvidacije Udruženja, kojim se utvrđuje raspored imovine, prava i obaveze Udruženja u skladu sa Zakonom i ovim statutom, s tim što je prethodno obavezno izmiriti zakonske i ugovorne obaveze.

Preostala imovina, nakon podmirenja obaveza iz prethodnog stava, će se dodeliti drugom udruženju, koje obavlja istu ili sličnu statutarnu delatnost, a na osnovu odluke Skupštine Udruženja.

 

Član 50

 

Udruženje prestaje sa radom po sili Zakona u skladu sa članom 50 Zakona.

 

XV ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 51

 

Tumačenje odredbi ovog statuta daje Skupština udruženja.

 

Član 52

 

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primenjivaće se od dana upisa u registar agencije za privredne registre.

 

          PREDSEDAVAJUĆI  SKUPŠTINE

 

                                                                                _              _

Beograd, 17.04.2017.