Program “Srbija za svakoga – 21 tačka za 21. vek” zasniva se na pet osnovnih principa:

 

I     SLOBODNI I DOSTOJANSTVENI GRAĐANI
II    EFIKASNA, ODGOVORNA, PRAVEDNA I DEMOKRATSKA DRŽAVA
III   RAZVIJENA I MODERNA TRŽIŠNA PRIVREDA
IV   OČUVANA ŽIVOTNA SREDINA
V    EVROPSKA I POŠTOVANA SRBIJA

U narednom periodu upoznaćemo vas sa detaljnijim politikama i merama koje predlažemo za pojedinačne oblasti.

 

 

 

SRBIJA ZA SVAKOGA – 21 TAČKA ZA 21. VEK

 

 

1. Pristojan život od svog rada

Da bi građani Srbije živeli pristojno od svog rada potrebne su promene kako na tržištu rada i u privredi, tako i u oblasti radnog prava. Potrebno je bolje regulisati radne odnose i prava radnika kako bi se sprečile dosadašnje zloupotrebe i ujedno bolje zaštitilo dostojanstvo i prava zaposlenih. Neophodno je istovremeno smanjiti opterećenja na privatni sektor što bi podstaklo otvaranje novih radnih mesta, kao i postepeno povećavati minimalnu zaradu što bi, uz druge mere, trebalo da dovede do smanjivanja crne i sive zone. Suštinski je bitno smanjiti nepotizam i partijsko zapošljavanje i omogućiti da kvalitet i stručnost budu glavna merila za zapošljavanje i napredovanje u poslu. Podržaćemo sprovođenje programa koji će mladima pomoći kako u pronalaženju prvog posla, tako i da postanu preduzetnici. Sistem obrazovanja treba reformisati na način da učenicima obezbedi sticanje upotrebljivog znanja, koje će im omogućiti da budu konkurentni na tržištu rada. Neophodno je i stvarati društvenu klimu u kojoj se promovišu i vrednuju znanje i stručnost.

 

2. Sigurna porodica

Srbija je zemlja sa jednom od najnižih stopa prirodnog priraštaja u Evropi, a ujedno u vrhu po prosečnoj starosti stanovništva. Osnovni razlog za to je osećanje lične i porodične nesigurnosti, nezaposlenost, nedostatak mogućnosti za lični razvoj i odgovarajućih socijalnih programa i podsticaja za mlade. Zato se zalažemo za suštinsku pomoć mladim ljudima u njihovim naporima da osnuju porodice i podižu i obrazuju decu. Da bi se ovaj cilj ostvario, neophodno je da se sprovedu složene i dobro osmišljene politike koje će omogućiti da se usklade profesionalne sa roditeljskim obavezama. Ovo je moguće ostvariti raznim vidovima podrške i smanjenjem opterećenja i troškova za porodice od rođenja dece, do njihovog odrastanja i školovanja.  

 

3. Zaštićene slobode, prava i dostojanstvo svakog građanina

Dostojanstvo i sloboda svakog pojedinca temelj su zdravog društva, koje pruža mogućnosti za razvoj i napredak svih građana. Verujemo u sposobnost i talentovanost naših ljudi, koji će doći do punog izražaja tek kada se promeni postojeći poremećeni sistem vrednosti, koji karakterišu partokratija i negativna selekcija na svim nivoima, i u svim oblastima. Zato se zalažemo za organizovanje države po meri potreba građana, države koja će podsticati ostvarivanje ličnih potencijala, kao i štititi i negovati različitosti, slobodu mišljenja i lični integritet. Zalagaćemo se za društvo u kome će se negovati sloboda mišljenja i kritičke svesti, a boriti protiv autokratske i poslušničke političke kulture, populizma, cenzure i autocenzure. Uvek ćemo stati u odbranu individualnih neotuđivih prava bez obzira na poreklo, verovanja i ubeđenja, rod ili seksualnu orijentaciju, kao i u odbranu prava nacionalnih i drugih manjina.

 

4. Garantovani sloboda izražavanja i podrška najvišim novinarskim standardima

Sloboda izražavanja ali i odgovornost za izgovorenu javnu reč, kao i tolerancija prema različitim mišljenjima, temelj su javnog života u otvorenim i civilizovanim društvima. Od dolaska na vlast Srpske napredne stranke 2012. godine, stanje u ovoj oblasti se neprestano pogoršava, što redovno potvrđuju i izveštaji renomiranih međunarodnih organizacija. Loše stanje u medijima utiče ne samo na urušavanje sloboda i građanskog društva u zemlji već dodatno narušava i međunarodni ugled zemlje. Zato je ovaj negativni trend neophodno što pre promeniti, stvaranjem mehanizama koji će garantovati slobodu izražavanja i razvoj profesionalnog i objektivnog novinarstva – kao preduslova za podizanje nivoa informisanosti i kritičke svesti kod građana.

 

5. Preduzetništvo i inovativnost kao motor napretka

Pokretačka snaga napretka su preduzetništvo, inovativnost i sposobnosti koju poseduju građani Srbije. Većina građana prirodno želi da razvija svoje potencijale i obezbedi sebi i svojim porodicama pristojan život u svojoj zemlji, a ne u inostranstvu.  Zato ćemo uklanjati prepreke koje stoje na putu razvoja preduzetništva i brinuti da preduzimljivim građanima niko ne oduzima priliku za uspeh. Smanjićemo birokratska i pravna ograničenja i uvesti mehanizme koji jačaju mala i srednja preduzeća, uključujući porodična. 

Srbija ne sme da postane zemlja u kojoj postoje mogućnosti isključivo za zapošljavanje jeftine radne snage. U savremenom svetu bogatstvo i napredak dolaze kao rezultat ulaganja u inovacije, znanje i ostvarivanje dobrih ideja. Brojni državljani Srbije koji su izuzetno uspešni u inostranstvu pokazuju da bi uspeh bio moguć i u Srbiji, kada bi postojali uslovi da kreativni i preduzimljiviljudi razvijaju ideje i realizuju projekte u privredi, nauci, i ostalim oblastima. 

Stvaranje zdravog privrednog okvira nije moguće bez pravne sigurnosti koja, pre svega, podrazumeva poštovanje prava na svojinu, pod uslovom da je ta svojina zakonito stečena. Preduslov za to je sprovođenje dve važne mere: okončanje procesa povraćaja oduzete imovine, kao i ispitivanje porekla imovine. Pravna sigurnost, odnosno predvidivo i stabilno privredno okruženje, najbolji su magnet za pouzdane i respektabilne investitore, za razliku od sadašnje politike neselektivnih subvencija stranim firmama koje često stvaraju nelojalnu konkurenciju u odnosu na domaće preduzetnike. 

 

6. Efikasna, odgovorna, profesionalna i depolitizovana država

Država i državna administracija su loše organizovane. Kvalitet usluga koje pruža država mora znatno da se unapredi. Uvešćemo princip dobre vladavine sa ciljem efikasnijeg upravljanja državom za isti trošak. Uvešćemo istinsku i efikasnu elektronsku upravu, kao i jasne propise o individualnoj odgovornosti državnih službenika i funkcionera. 

Građani Srbije imaju pravo na dobro organizovanu, savesnu i efikasnu javnu upravu koja će nepristrasno da rešava naše probleme. Obezbedićemo da administracija radi u okviru i na osnovu zakona, da procedure budu jasne i jednostavne, kao i da svi građani imaju jednak tretman u rešavanju njihovih potreba i problema. Građanin mora da ima prioritet u odnosu na državnog službenika i u rešavanju sporova sa administracijom.  

Brinućemo o visokim meritornim standardima i političkoj nezavisnosti javne administracije. Ograničićemo uticaj političkih stranaka na zapošljavanje u državnim službama i javnim preduzećima, klijentelizam i nepotizam. Posao u državnoj upravi dobijaće se isključivo putem konkursa i kompetentnosti, a ne pripadnosti partiji ili političkim i drugim interesima. Zakonska odgovornost državnih službenika u slučaju kršenja prava građana i zloupotrebe ovlašćenja biće pooštrena, kao i nadzor nad njihovim radom. 

 

7. Profesionalno i nezavisno sudstvo i tužilaštvo

Efikasan i nezavisan pravosudni sistem je garant prava i sloboda građana, osnov pravne države i preduslov ekonomske stabilnosti i razvoja društva.  Pravda i zakon ne smeju da se sprovode selektivno, a pravosuđe mora da se očisti od korupcije, nesavesnog rada i zloupotreba. Zato ćemo insistirati na reformi pravosudnog sistema u skladu sa najboljim standardima demokratskih država, sa ciljem da pravosuđe radi u interesu pravde i građana. Reforma pravosuđa treba da podrazumeva i stvaranje uslova za izbor nosilaca pravosudnih funkcija u skladu sa nepristrasnim meritornim standardima. 

Obezbedićemo ustavom garantovanu nezavisnost pravosuđa od politike, a građanima ustavno pravo na nepristrasan tretman pred zakonom i pristup pravdi. U okviru principa podele vlasti uvešće se i efikasan demokratski nadzor nad radom pravosudnih organa. 

 

8. Iskorenjivanje sistemske korupcije

Sistemska korupcija decenijama je jedan od naozbiljnijih problema Srbije koji urušava institucije, usporava privredni rast, izaziva nestabilnost, i značajno utiče na loše životne uslove i nizak standard građana. Od dolaska vladajućeg režima na vlast, institucije su podređene privatnim i partijskim interesima, a društvo je ogrezlo u endemsku korupciju, čiji je generator upravo vrh države. Sprovođenje politike nulte tolerancije prema korupciji preduslov je za ekonomski razvoj i oporavak čitavog društva, što podrazumeva doslednu i beskompromisnu borbu protiv sistemske korupcije, ali i sveprisutne društvene tolerancije na korupciju. U tom cilju neophodno je pooštriti kaznenu politiku za dela u vezi sa korupcijom, jačati integritet javnih službenika i institucija, unaprediti rad nezavisnih kontrolnih tela, povećati kontrolu nad trošenjem javnih sredstava i subvencija, kao i sprečiti zloupotrebe javnih fondova u partijske i političke svrhe. Borba protiv favorizovanja privatnih interesa na štetu javnog od strane vlasti, kao i sprečavanje sprege organizovanog kriminala i države, dodatni su preduslovi za ozdravljenje privrede i društva. Da bi došlo do potpunog ozdravljenja društva potrebno je, takođe, sprovesti istinsku, temeljnu lustraciju, koja će za posledicu imati zabranu obavljanja javnih funkcija svih koji su zloupotrebili svoja ovlašćenja i kršili ljudska prava.

 

9. Reforma sistema bezbednosti

Zalažemo se za modernizaciju i reformu sistema odbrane i bezbednosti. Kako bi se osiguralo da ovi sistemi budu u potpunosti u službi zaštite ustavnog poretka i bezbednosti građana, neophodno je da se raskine sa dosadašnjom praksom po kojoj je sistem bezbednosti prevashodno služio interesu političkih klika i pojedinaca na vlasti, kao i povezanost službi bezbednosti i policije sa organizovanim kriminalom.  Neophodna je izmena propisa u cilju uspostavljanja bolje demokratske institucionalne kontrole i zakonitosti rada službi bezbednosti i policije. Tehnološka modernizacija, dalja profesionalizacija i depolitizacija kadrova je od najveće važnosti, a veća transparentnost u radu službi bezbednosti, otvaranje tajnih dosijea i sprečavanje političke zloupotrebe sistema bezbednosti su prvi koraci. 

 

10. Protiv investitorskog urbanizma

Imajući u vidu razmere negativnih posledica koje izaziva, kao što su urušavanje osnovnih funkcija gradova, narušavanje kvaliteta života, zdravlja ljudi i biodiverziteta, kao i prisilne migracije lokalnog stanovništva, potrebno je posebnu pažnju posvetiti sveobuhvatnoj borbi protiv investitorskog urbanizma, divlje gradnje i fantomskih projekata, od kojih korist imaju samo privilegovani pojedinci bliski vlasti. U ovoj borbi rukovodimo se motom čuvenog danskog arhitekte Jana Gehla: “Prvo život, zatim prostor, a tek onda zgrade”.

 

11. Jača lokalna samouprava

Gradonačelnici i predsednici opština, kao i skupštine lokalnih samouprava, trebalo bi da donose najvažnije odluke koje se tiču svakodnevnog života građana. Zato se zalažemo za jačanje lokalne samouprave, u skladu sa principom tri S: samouprava, samostalnost i samofinansiranje. Lokalne vlasti trebalo bi da dobiju veću nezavisnost i mogućnosti za finansiranje funkcija koje na njih prenosi država. Lokalne samouprave bi, istovremeno, morale da budu i znatno transparentnije. Zato ćemo povećati učešće građana u donošenju važnih odluka, jer oni najbolje znaju šta treba unaprediti u njihovom neposrednom okruženju. 

Verujemo u sposobnost i odgovornost lokalnih zajednica. Osnažićemo kapacitet lokalnih samouprava, kako bi stvorili uslove za istinski domaćinsko upravljanje gradovima i opštinama prema potrebama lokalnog stanovništva. Lokalne samouprave bi trebalo da dobiju pravo da realizuju javna ovlašćenja koja nisu dodeljena drugim nivoima vlasti, čak iako to nije jasno definisano u propisima. 

 

12. Kvalitetno obrazovanje i nauka kao preduslov napretka

Svako dete u Srbiji trebalo bi da ima jednake šanse za uspeh u životu. Uspešno je samo ono društvo koje u potpunosti razvija i koristi potencijal većine svojih građana. Kada država zakaže u ovoj ulozi, produbljuju se društvene nejednakosti i nepravda. Zato je kvalitet obrazovanja od strateškog značaja za razvoj jednog društva. 

Kvalitet obrazovanja u Srbiji, nažalost, konstantno opada, a znanje gubi na značaju. Loša organizacija, naročito osnovnog i srednjeg obrazovanja, onemogućava iskorišćavanje potencijala učenika. Obrazovni program treba da bude osmišljen na način koji učenicima pruža primenjivo znanje, razvija sposobnost kritičkog razmišljanja i sposobnost snalaženja u uslovima savremenog tržišta. Unapredićemo kriterijume i metodologiju izvođenja nastave u cilju podsticanja kreativnosti i inicijative učenika. 

Stvaraćemo uslove da svako dete, nezavisno od porekla i socijalnog statusa roditelja, dobije priliku da razvija svoj talenat i stekne kvalitetno znanje. Promovisaćemo znanje kao preduslov za uspeh u životu. Podržavaćemo podizanje kvaliteta nastave kako državnih, tako i privatnih škola, kao i unaprediti pristup predškolskim ustanovama.

Kada je reč o visokom obrazovanju, ono je neretko odvojeno od potreba na tržištu. Niska primanja mladih naučnika i nemogućnost da budu uključeni u istraživačke projekte, primorava veliki broj njih da odu u inostranstvo, ili da se zaposle u oblastima za koje se nisu školovali. Kako bi to promenili i omogućili da naučnici razvijaju i patentiraju pronalaske u Srbiji i neophodna su veća ulaganja države za razvoj nauke i istraživanja. Potrebno je, stoga, povećati udeo izdataka za istraživanje i razvoj, tako da u roku od nekoliko godina dosegne 2% BDP, kao i pokrenuti mehanizme koji će postepeno povećavati udeo privatnih investicija u izdacima za istraživanje i razvoj.

 

13. Zaštita najugroženijih slojeva stanovništva i pojedinaca

U Srbiji veliki broj ljudi živi u nemaštini, sa prihodima koji nisu dovoljni ni za minimalnu potrošačku korpu. Siromaštvo i velike socijalne nejednakosti jedan su od glavnih uzroka društvenih tenzija i nestabilnosti. Savremene države brinu o građanima racionalno i odgovorno. U Srbiji je sistem socijalne pomoći neefikasan jer nije prilagođen okolnostima u kojoj se nalaze osobe ili porodice. Tek kada sistem socijalne zaštite bude prilagođen njihovim potrebama postaće stvaran, a ne fiktivan način za smanjivanje socijalnih razlika. 

Sačinićemo dugoročnu strategiju socijalne pomoći i brige o građanima Srbije kojima je ta pomoć potrebna. Sistem će biti manje birokratizovan, transparentniji, digitalizovan, uz jasna pravila za dobijanje različitih vrsta pomoći. 

Sistem socijalne pomoći zasnivaće se na prepoznavanju pojedinačnih potreba svake osobe ili porodice, i prilagođavanju pomoći svakoj konkretnoj situaciji. 

 

14. Kvalitetno zdravstvo za sve

Dosadašnje vlasti nisu pokazivale volju da suštinski unaprede sistem zdravstvene zaštite i nisu pridavale dovoljan značaj javnom zdravlju građana Srbije.  Na izdvajanja za zdravstvo nije se gledalo kao na investiciju, već kao na opterećenje za budžet. Preventivi kao najboljem načinu da se sačuva zdravlje građana se gotovo uopšte nije pridavao značaj. Posledica toga je loše zdravstveno stanje stanovništva i nepotreban gubitak ljudskih života. Zdravstveni sektor je teško pogođen korupcijom i lošim upravljanjem, što se odražava na loš kvalitet zdravstvenih usluga koje se pružaju građanima. To za posledicu ima nedostatak poverenja građana u sistem javnog zdravstva, što je posebno došlo do izražaja tokom pandemije KOVID-19.

Građani Srbije ne mogu više da čekaju na završetak neefikasnih reformi zdravstvenog sistema koji se finansira iz njihovih sredstava. Cilj reformi zdravstvenog sistema mora da bude da se građanima obezbedi kvalitetan i dugovečan život zahvaljujući boljoj dijagnostici i profilaktici. Jedan od glavnih mehanizama prevencije i zdravstvene zaštite koji ćemo primeniti jeste uvođenje porodičnih lekara.

 

15. Zdrava životna sredina i briga za javno zdravlje

Kvalitet života ne zavisi samo od toga koliko zarađujemo. Kvalitetan život podrazumeva, pre svega, dobro organizovano, čisto i zdravo okruženje, pristup kulturnim dobrima, kao i razvijenu komunalnu, digitalnu i drugu infrastrukturu i funkcionalan javni prevoz. Poražavajuće statistike svrstavaju stanovništvo Srbije, gotovo bez izuzetka, u sam vrh zdravstveno najugroženijih nacija u Evropi, kada je reč o najtežim oboljenjima. Mnoge od tih bolesti i tegoba direktno su uzrokovane zagađenom životnom sredinom i lošim kvalitetom hrane, vazduha i vode. Građani Srbije treba da žive u okruženju koje je čisto, uređeno i zdravo, i u kojem će kvalitet života biti prioritet državnih politika. Stoga se zalažemo za efikasnu zaštitu životne sredine i racionalno korišćenje prirodnih resursa, u skladu sa principima održivog razvoja i cirkularne ekonomije. Vodićemo računa o dugoročnim uticajima razvoja na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Uporedo sa uvođenjem savremenih rešenja i tehnologija, suprotstavićemo se svim zloupotrebama prirodnih resursa i ugrožavanju životnog prostora građana.  

 

16. Sigurna i jeftina energija

Energetska bezbednost je jedan od preduslova i najvećih izazova za životni standard građana, razvoj privrede i stabilnost čitave zemlje. Kako bi Srbija očuvala suverenitet i sprečila uticaje na unutrašnju politiku, neophodno je da se obezbedi siguran i diversifikovan pristup izvorima energije. Pouzdano snabdevanje energentima, po cenama povoljnim za građane Srbije, treba da bude rezultat dobre energetske politike. U cilju održivog razvoja, naša privreda mora da prati promene i svetske trendove u korišćenju novih i obnovljivih izvora energije, kao i korišćenju novih tehnologija proizvodnje koje ne narušavaju životnu sredinu. 

 

17. Sistemska podrška kulturi

Razvoju kulture pridaje se veliki značaj u civilizovanim i slobodnim društvima. Kultura predstavlja istinsko bogatstvo jedne zajednice i u velikoj meri utiče na kvalitet života i blagostanje građana. Građani Srbije imaju sklonost ka kreativnom izražavanju, a vodeći predstavnici srpske kulture su izražajni i prepoznatljivi. Stvaranje uslova za razvoj kulture, kao i briga za kulturnu baštinu, mora da postane jedan od prioriteta države. Razvoj kulture doprineće slobodnoj atmosferi u društvu, nezavisnom duhu građana, i osećaju zajedništva. 

Kultura mora da postane jedan od razvojnih prioriteta države, a ne da se na nju gleda kao na trošak. Kultura oslobađa kreativnu energiju i doprinosi izgradnji slobodnog i zdravog društva. 

Jačaćemo nezavisnost kulture i kulturnih stvaralaca, uključujući i materijalnu nezavisnost, kako bi se suprotstavili sistematskom degradiranju i komercijalizaciji kulture. Kultura ne sme da bude predmet cenzure, kao ni instrument za političku i ideološku borbu. Kulturna politika biće formulisana u saradnji sa najistaknutijim predstavnicima stvaralačkih krugova.  

 

18. Snažna poljoprivreda

Poljoprivreda je jedna od najvažnijih privrednih grana za svaku državu. Zalažemo se da se poljoprivreda tretira kao jedan od strateških prioriteta razvoja domaće privrede. U sve nestabilnijoj situaciji u svetu ulaganje u razvoj poljoprivrede je neophodno za samostalnost i bezbednost zemlje. 

Savremena poljoprivreda zahteva ulaganje u nove tehnologije u svrhu samoodrživosti poljoprivrednih proizvođača. Građani Srbije koji žive na selu ne smeju da budu tretirani kao građani drugog reda. Pokrenućemo sveobuhvatan program razvoja sela, koji će podrazumevati ulaganje u poljoprivredni sektor i povećanje kvaliteta života u seoskim područjima, uključujući poboljšanje infrastrukture i pomoć u modernizaciji poljoprivrednih gazdinstava. 

 

19. Veća lična i imovinska sigurnost

Lična i imovinska sigurnost su temeljna ljudska prava koja se u Srbiji sve češće krše od strane institucija države i nemaju adekvatnu sistemsku zaštitu. Sve je više primera ugrožavanja privatnosti građana i to, pre svega, nezakonitim prikupljanjem i zloupotrebama podataka o ličnosti. Primer toga je nezakonito instaliranje na javnom prostoru na stotine nadzornih kamera koje imaju mogućnost identifikovanja građana na osnovu prepoznavanja lica. Sve većim zadiranjem u privatni život građana krupnim koracima se korača ka kontrolisanom društvu, u kojem se neprihvatljivo sužava prostor slobode i prava građana. 

Privatna svojina, kao jedno od osnovnih vrednosti slobodnih i demokratskih društava, takođe je sve češće ugrožena od strane pojedinaca i organizacija koje su u sprezi sa vlašću. Istovremeno, pravosudni organi ne pružaju efikasnu zaštitu privatne svojine građana, u uslovima bezakonja i pravnog nasilja. Zato je neophodno suprotstaviti se takvom trendu i obezbediti garancije za ličnu i imovinsku sigurnost, uz poštovanje privatnosti građana.

 

20. Bolja pripremljenost za krizne situacije

Krize izazvane prirodnim i ostalim nepogodama i nesrećama predstavljaju sve ozbiljnije bezbednosne izazove i pretnje u savremenom svetu. Zato je država dužna da bude spremna za krizne situacije, kao što su prirodne nepogode ili veliki zdravstveni izazovi, poput pandemija. Kao što su pokazala skorašnja iskustva sa poplavama i pandemijom KOVID-19, neophodno je da se osnaži sistem prevencije, odgovora na krize i otklanjanja njihovih posledica. Taj sistem bi trebalo osnažiti kroz ulaganje u preventivne mere, razmenu iskustava, zajedničke obuke i intenzivniiju regionalnu i međunarodnu saradnju. Neophodno je ulaganje u savremenu opremu i kapacitete službi za reagovanje u kriznim situacijama. Potrebno je unaprediti procedure i pripremljenost stanovništva za reagovanje u vanrednim situcijama kroz odgovarajuću edukaciju.

 

21. Pouzdan partner Evropi i svetu

Međunarodna pozicija Srbije je ključna za njen razvoj, bezbednost, kao i političke i ekonomske interese. Potrebno je uložiti ozbiljne napore na izgradnji ugleda i dobre reputacije Srbije u svetu, u velikoj meri narušenih nedoslednom i nekompetentnom spoljnom politikom koju vodi vladajući režim. Da bi se unapredio međunarodni položaj i uticaj Srbije neophodno je da se jasnije odrede strateški prioriteti spoljne politike, kao i da se unapredi selekcija kadrova za diplomatsku službu prema profesionalnim merilima.  Zalažemo se da Srbija ima konstruktivniju ulogu u regionu, Evropi i svetu, kao i da učestvuje u svim važnim međunarodnim procesima i razvoju zajedničke evropske budućnosti. Srbija mora da postane predvidljiv i pouzdan partner, pre svega tako što će iskreno i brže nastaviti proces evrointegracija, i u većoj meri usklađivati svoju spoljnu politiku sa spoljnom politikom EU.