Platforma za bolju Srbiju – za jasnu proevropsku alternativu

Platforma za bolju Srbiju – za jasnu proevropsku alternativu

Građanska platforma za bolju Srbiju

U trenutku velike društvene polarizacije, kada veliki broj građana i građanki širom Srbije protestuje tražeći političku opciju koja će zastupati njihove interese i potrebe, neophodno je definisati pitanja od zajedničkog interesa za državu i građane, a potom i teme razdvajanja koje ukazuju na nesposobnost, ali i nedostatak volje aktuelne vlasti za sprovođenje reformi i izgradnju demokratskog evropskog društva. 

U centru svakog sistema vidimo pojedince – građane i građanke. Zato se zalažemo za organizovanje države po meri potreba građana, države koja je svesna svojih različitosti, koja ih neguje, i koja je ponosna na njih. Verujemo da se dostojanstvo i sloboda svakog pojedinca, kao temelj zdravog društva, najbolje ostvaruju u uslovima mira, prosperiteta i mogućnosti za lični razvoj. Verujemo, takođe, u sposobnost i talentovanost naših građana i građanki, njihov preduzetnički potencijal, i pravo da sami odlučuju šta je najbolje za njih. Zalažemo se za odbranu naših individualnih neotuđivih prava bez obzira na poreklo, verovanja i ubeđenja, rod ili seksualnu orijentaciju.

U nacionalnom interesu je stvaranje ekonomski održivog sistema, na pravednim osnovama, umesto sadašnjeg, sačinjenog po meri tajkuna i bezobzirnih investitora, državnih i privatnih monopolista, koji onemogućavaju većinu privrednika da ravnopravno učestvuju u tržišnoj utakmici, što se posebno iskazuje u pristupu javnim nabavkama i strahu od plaćanja državnog reketa. Zato je neophodno da prevashodno država, kao najveći poslodavac, poštuje zakonske propise. Uvereni smo da konkurencija i slobodna trgovina donose napredak za sve, ako su praćeni strogom kontrolom trošenja javnih sredstava i odgovarajućom mrežom socijalne i zdravstvene zaštite, kao i poštovanjem prava zaposlenih i potrošača. 

Dosledna i beskompromisna borba protiv korupcije, transparentno trošenje državnog novca i preispitivanje opravdanosti subvencija, preduslovi su ekonomskog oporavka. Borba protiv zastupanja interesa odabranih investitora na sveopštu štetu, kao i sprečavanje sprege organizovanog kriminala i države, dodatni su preduslovi za ekonomski razvoj. Neohodno je stvoriti bolje uslove za pokretanje privatnog biznisa, a naročito poslovanje malih i srednjih preduzeća, oslobađanjem od dažbina i smanjenjem nameta za preduzetnike. 

Smatramo da je neophodan novi, solidarniji pristup, koji bi građanima dao više mogućnosti i slobode za sopstvenu inicijativu. Kao stubove snažnog ekonomskog sistema vidimo nauku, inovacije i moderne tehnologije, kao i kreativnu ekonomiju u čijem središtu su kultura i umetnost. U sve te stubove neophodno je dodatno i dugoročno ulagati. Istovremeno, potrebno je promovisati i štititi autentične kulturne vrednosti i baštinu.

Da bi svaki građanin mogao da ostvari svoje potencijale neophodno je da ima pristup kvalitetnom obrazovanju kao građanskom pravu, od osnovne škole, preko srednje škole, do akademskih studija. Zalažemo se za obrazovanje u čijem centru su kritičko razmišljanje, preduzetničke veštine, prilagodljivost, kao i sistemsko i interdisciplinarno razmišljanje. Želimo jednake i fer šanse za sve u sistemu obrazovanja koji doprinosi ekonomskom razvoju države i koji je usaglašen sa potrebama i predviđanjima razvoja privrede. Od posebnog značaja je stvaranje povoljnijih životnih i radnih uslova za mlade, kako bi mogli uspešno da se suočimo sa odlaskom velikog broja građana iz zemlje.

Generacijama koje dolaze želimo da ostavimo zdravu i očuvanu životnu sredinu. Neophodno je prekinuti dosadašnju praksu po kojoj država prirodne resurse tretira kao robu, iz koje treba da izvuče što veću kratkoročnu korist. Oblast zaštite životne sredine vidimo kao prioritetnu u prostornom planiranju, radi očuvanja i unapređenja prirodnih vrednosti područja van nacionalnih parkova. Uništavanje reka pokazuje stepen nemara i neodgovornosti prema prirodnim resursima, odnosno stavljanje privatnih interesa iznad opštih, uz ignorisanje mišljenja nadležnih institucija. Takva neprihvatljiva praksa mora da se promeni. Neophodna je hitna izmena loših zakonskih rešenja i uspostavljanje zelene ekonomije i održivog razvoja, kao i uvođenje predmeta „Zaštita životne sredine“ u obrazovni sistem. Potrebno je zaštititi i proširiti zelene površine u gradovima, kao i preispitati i izmeniti postojeće planove i zakone, uz učešće javnosti.

Sa ovim je povezano i javno zdravlje, koje je ozbiljno narušeno, pre svega tako što se zagađivanjem i nemarom ugrožava život svih građana, a povećavaju ekonomski troškovi lečenja, koje bi trebalo usmeriti u prevenciju. Zdravstveni sistem u Srbiji bi trebalo poboljšati dodatnim ulaganjima u nove zdravstvene ustanove i zdravstvene radnike. Potrebno je stvoriti podsticajne uslove za rad medicinskog osoblja kako bi ostajali i radili u našoj zemlji.

Da bi ekonomski održivi sistem bio uspešan, potreban je politički okvir koji će bolje odražavati potrebe građana, a to je moguće postići promenom načina izbora narodnih poslanika i čelnika lokalnih samouprava koji bi povećao njihovu odgovornost prema zajednicama iz kojih potiču, odnosno pojačao kontrolu političara. Takav sistem podrazumeva i suštinsku decentralizaciju vlasti koja je osnov demokratskog, slobodnog i otvorenog društva. Takođe, potreban nam je sistem u kome će se povratiti poverenje građana u institucije, uključujući i one koje sprovode izbore. To podrazumeva reformu sadašnje strukture i načina izbora i funkcionisanja Republičke izborne komisije, kao i nižih izbornih tela širom Srbije. Neophodno je institucionalno ograničenje koncentracije moći i objedinjavanja javnih funkcija, kao i jačanje profesionalnog integriteta javnih službenika i institucija države, uz uvođenje principa lične odgovornosti. Izričito smo protiv partijskog zapošljavanja koje bi, između ostalog, trebalo sprečiti usvajanjem mehanizama i propisa kojima bi se onemogućilo strankama da upravljaju javnim preduzećima i sportskim društvima. 

Posle nekoliko neuspelih i neiskrenih pokušaja, neophodno je konačno izgraditi nezavisno, nepristrasno, odgovorno, profesionalno i efikasno sudstvo i tužilaštvo. Kako bi se obezbedila veća lična i imovinsko-pravna sigurnost građana, što podrazumeva i zaštitu ličnih podataka, potrebno je izmeniti propise u delovima gde postoje velika diskreciona ovlašćenja državnih i drugih institucija da raspolažu podacima i imovinom građana, te ugrožavaju njihova prava ustupanjem ličnih podataka trećim licima, delovanjem privatnih izvršitelja ili neopravdano visokim cenama usluga notara. Potrebno je, takođe, okončati proces povraćaja oduzete imovine, jer bez poštovanja privatne svojine nije moguć istinski napredak društva.

Reforma pravnog sistema mora da bude praćena i reformom državne uprave i javnog sektora na principima depolitizacije, departizacije, transparentnosti i stručnosti. Efikasne službe su one koje rade u interesu građana i građanki, a ne u sopstvenom interesu. Pošteni konkursi i valjano razvijene procedure za zapošljavanje su prvi korak. Neophodno je utvrđivanje odgovornosti za kršenja ljudskih prava od strane funkcionera, što je prethodno propušteno usled prestanka važenja Zakona o odgovornosti za kršenje ljudskih prava zbog zastarelosti krivičnog ili nekog drugog gonjenja, na osnovu kojeg niko nije odgovarao.

Zalažemo se za modernizaciju i reformu sistema odbrane i bezbednosti. Neophodna je izmena propisa u cilju uspostavljanja bolje demokratske institucionalne kontrole i zakonitosti rada službi bezbednosti i policije. Tehnološka modernizacija, dalja profesionalizacija i depolitizacija kadrova je od najveće važnosti, a veća transparentnost u radu sistema bezbednosti, otvaranje tajnih dosijea i sprečavanje političke zloupotrebe sistema bezbednosti su prvi koraci. Osim toga, imajući u vidu negativna iskustva, odnosno ogromne propuste u suočavanju sa posledicama prirodnih nepogoda, neophodno je jačanje kapaciteta za delovanje u vanrednim situacijama. 

Smatramo da je primarni državni interes, odnosno najznačajniji preduslov da se ostvare prethodno navedene reforme, da Srbija postane ravnopravan član Evropske unije, u kojoj bi mogla na jednakim osnovama da odlučuje o onome šta je najbolje za sve nas, kao i da zajedno sa drugim evropskim demokratskim državama odgovori na mnogobrojne ozbiljne globalne i regionalne izazove. Srbiju vidimo kao slobodnu i demokratsku državu, otvorenu prema svetu, u kojoj se podstiču preduzetnički duh i inovativnost, kao deo iste takve Evropske unije u kojoj se ljudska prava, vladavina prava i principi socijalne pravde poštuju i promovišu, i jednako primenjuju na sve.

Da bismo ostvarili taj cilj, neophodno je da definišemo i stvorimo jasnu proevropsku političku alternativu koja će se zalagati za iskreno pristupanje Srbije Evropskoj uniji, za razliku od neiskrenog i namerno usporenog pristupa sadašnje vlasti, koja nas svojim destruktivnim postupcima i odnosom prema institucijama, građanima i građankama koji drugačije misle, kao i kroz svoje tabloidne medije, u stvari, udaljava od ovog nacionalnog cilja. 

Preduslov za ostvarenje ovog primarnog nacionalnog interesa je intenzivna i iskrena regionalna saradnja, odnosno pomirenje, koja podrazumeva i održivo rešenje za pitanje Kosova i Metohije. Ono se može rešavati samo kroz nastavljanje i jačanje dijaloga u kome će Srbija, u postojećim okolnostima, a pre svega građani i građanke na Kosovu i Metohiji, dobiti nešto što će unaprediti život svih, i što će biti osnov za razvoj regionalne saradnje. Najvažniji deo tog rešenja trebalo bi da bude unapređenje kvaliteta života svih građana, odnosno ubrzani i održivi ekonomski razvoj. Prilikom razmatranja ovog teškog pitanja ne sme se izgubiti iz vida da je budući status pokrajine u najvećoj meri već određen katastrofalnom politikom vlasti, koja je dovela do ratnog poraza 1999. godine, a čiji su istaknuti predstavnici i danas na vodećim mestima u državi. 

Neophodno je, takođe, bolje informisati građane o prednostima koje nam pruža članstvo u Evropskoj uniji, naročito na ekonomskom planu, što se može videti na primeru mnogih zemalja, među njima i naših suseda. U tome posebnu ulogu imaju mediji. Smatramo da su sloboda izražavanja ali i odgovornost za izgovorenu javnu reč, kao i tolerancija prema različitim mišljenjima, osnova javnog života u otvorenim i civilizovanim društvima. Važno je podsticati istraživačko novinarstvo, debate i poštovati novinarsku etiku. Potrebno je pozvati na odgovornost medije koji plasiraju lažne i iskrivljene informacije, naročito ako to čine s namerom. Sloboda medija je primarna, ali laži i neistine su svuda u demokratskom svetu kažnjive, ako se dokažu. Potrebno je, takođe, jačati integritet regulatornih tela i sprečiti zloupotrebu nacionalnih frekvencija.

Pozivamo sve građane koji dele naše vrednosti da nam se pridruže da zajedno gradimo političku alternativu koja stvara evropsku, slobodnu, demokratsku i pravednu Republiku Srbiju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.